मराठी  |  English

मुहुर्त 2018

आपल्या सोयीसाठी 2018 सालातील मुहुर्तांची यादी समारंभाप्रमाणे देत आहोत. आपणास हवे असलेल्या समारंभाच्या मुहुर्तांसाठी कृपया खालील दिलेल्या समारंभाच्या यादीतून एक समारंभ निवडावा.

समारंभ निवडा :


2018 सालातील लग्न मुहुर्त
महिना
वार
जाने फेब्रु मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें

रवि

           

1

         

1

                     

सोम

1

         

2

         

2

         

1

         

मंगळ

2

         

3

 

1

   

3

         

2

         

बुध

3

         

4

 

2

   

4

 

1

     

3

         

गुरु

4

 

1

 

1

 

5

 

3

     

5

 

2

     

4

 

1

     

शुक्र

5

 

2

 

2

 

6

 

4

1

 

6

 

3

     

5

 

2

     

शनि

6

 

3

 

3

7

 

5

 

2

 

7

 

4

 

1

 

6

 

3

 

1

 

रवि

7

 

4

 

4

8

 

6

3

 

8

 

5

 

2

 

7

 

4

 

2

 

सोम

8

 

5

5

9

 

7

4

 

9

 

6

 

3

 

8

 

5

 

3

 

मंगळ

9

 

6

 

6

10

 

8

5

 

10

 

7

 

4

 

9

 

6

 

4

 

बुध

10

 

7

 

7

 

11

 

9

6

 

11

 

8

 

5

 

10

 

7

 

5

 

गुरु

11

 

8

 

8

 

12

10

 

7

 

12

 

9

 

6

 

11

 

8

 

6

 

शुक्र

12

 

9

9

 

13

  11

8

 

13

 

10

 

7

 

12

 

9

 

7

 

शनि

13

 

10

 

10

 

14

 

12

 

9

 

14

 

11

 

8

 

13

 

10

 

8

 

रवि

14

 

11

11

 

15

 

13

 

10

 

15

 

12

 

9

 

14

 

11

 

9

 

सोम

15

 

12

 

12

16

 

14

 

11

 

16

 

13

 

10

 

15

 

12

 

10

 

मंगळ

16

 

13

 

13

17

 

15

 

12

 

17

 

14

 

11

 

16

 

13

 

11

 

बुध

17

 

14

 

14

18

 

16

 

13

 

18

 

15

 

12

 

17

 

14

 

12

 

गुरु

18

 

15

 

15

 

19

17

 

14

 

19

 

16

 

13

 

18

 

15

 

13

 

शुक्र

19

 

16

 

16

 

20

18

 

15

 

20

 

17

 

14

 

19

 

16

 

14

 

शनि

20

 

17

 

17

 

21

 

19

 

16

 

21

 

18

 

15

 

20

 

17

 

15

 

रवि

21

 

18

18

 

22

 

20

 

17

 

22

 

19

 

16

 

21

 

18

 

16

 

सोम

22

 

19

19

 

23

 

21

 

18

 

23

 

20

 

17

 

22

 

19

 

17

 

मंगळ

23

 

20

20

 

24

22

 

19

 

24

 

21

 

18

 

23

 

20

 

18

 

बुध

24

 

21

21

 

25

23

 

20

 

25

 

22

 

19

 

24

 

21

 

19

 

गुरु

25

 

22

 

22

 

26

24

 

21

 

26

 

23

 

20

 

25

 

22

 

20

 

शुक्र

26

 

23

 

23

 

27

25

 

22

 

27

 

24

 

21

 

26

 

23

 

21

 

शनि

27

 

24

 

24

 

28

26

 

23

 

28

 

25

 

22

 

27

 

24

 

22

 

रवि

28

 

25

 

25

 

29

 

27

 

24

 

29

 

26

 

23

 

28

 

25

 

23

 

सोम

29

 

26

 

26

 

30

28

 

25

 

30

 

27

 

24

 

29

 

26

 

24

 

मंगळ

30

 

27

 

27

     

29

 

26

 

31

 

28

 

25

 

30

 

27

 

25

 

बुध

31

 

28

 

28

     

30

 

27

     

29

 

26

 

31

 

28

 

26

 

गुरु

       

29

     

31

 

28

     

30

 

27

     

29

 

27

 

शुक्र

       

30

         

29

     

31

 

28

     

30

 

28

 

शनि

       

31

         

30

         

29

         

29

 

रवि

                               

30

         

30

 

सोम

                                           

31

 

मुखपृष्ठ | सेवा | छायाचित्रे | मुहुर्त | संपर्क

The website is best viewed in 1024 x 768 resolution.
For Designed & Developed By Click Here
Copyright © 2009 Nakhye's Udyog. All Rights Reserved.